ReMusica Festival

Yoga Concert

  • Date: May 7, 2023
  • Time: 10:00
  • Location Prishtinë, Kosovë
  • Venue: Parku i Qytetit

YOGA CONCERT

YOGA CONCERT
ILIR BAJRI piano
AJHANA ABDURRAHMANI instrukture e jogas | yoga teacher

Në barin e gjelbërt dhe frymën e lehtë, muzika do të bashkohet me meditimin. Përmes udhëzimeve të Ajhana Abdurrahmanit dhe muzikës së Ilir Bajrit do të keni mundësi të zhyteni në rrjedhën e jogës dhe të pastroni mendjen.
Mos harroni ta merrni tapetin tuaj të jogës!

In the green grass and the light breeze, music will meet meditation. Through the guidance of Ajhana Abdurrahmani and music by Ilir Bajri, you will have the opportunity to immerse yourself in the flow of yoga and clear your mind.
Don’t forget to bring your own yoga mat!

About 

Ajhana Abdurrahmani është instruktore e certifikuar e jogas, e kualifikuar në Hatha Yoga.  ndërsa përfshin edhe elemente dinamike nga Vinyasa Yoga dhe përfitimet restauruese nga Yin Yoga. Pavarësisht a jeni fillestar apo praktikues me përvojë, Ajhana kujdeset që të ofrojë modifikime dhe variacione për ta bërë praktikën e arritëshme për nxënësit e të gjitha niveleve. 

Ajhana Abdurrahmani is a certified yoga teacher, qualified in Hatha Yoga, while in her teachings she includes dynamic elements from Vinyasa Yoga and restorative benefits from Yin Yoga. Whether you are a beginner in yoga or an experienced practitioner, she offers modifications and variations to make the practice accessible for students of all levels.

Ilir Bajri është kompozitor që vokacion kryesor ka muzikën jazz. Si jazz pianist është prezentuar me sukses në Itali, Spanjë, SHBA (Chicago, New York, Lynchburg). Është themelues dhe udhëheqes i jazz formacioneve në vitet 1990-ta (Classic Jazz Trio, Quasi Fusion Band, Ilir Bajri Quartet). Shkruan muzikë për teatër dhe film. Themeloi dhe udhëhoqi per 10 vjet me rradhë Prishtina Jazz Festival (2005-2014). Ne sferën e filmit dhe video produksionit ka një përvojë të konsiderueshme me realizimet e projekteve qe datojnë qysh nga vitet 1990-ta.Është themelues dhe inovator i instrumenteve virtuale ORCHESTOOLS opensource (2017-2021).

Ilir Bajri is a composer whose main vocation is jazz music. As a jazz pianist he had successful presentations in Italy, Spain, USA (Chicago, New York, Lynchburg). He is the founder and the leader of jazz formations in the 1990s (Classic Jazz Trio, Quasi Fusion Band, Ilir Bajri Quartet). He successfully writes music for theatre and film.He further founded and led for ten consecutive years the Prishtina Jazz Festival (2005-2014). He is the founder and innovator of ORCHESTOOLS opensource virtual instruments (2017-2021).